Marble Nero by Leta Sobierajski

The Marble Nero shot and styled by Leta Sobierajski.